Thời gian khô và định mức của sơn chống cháy trong thi công

Nhiệt độ thích hợp thi công sơn chống cháy là >30°C, độ ẩm không khí <75% và mức độ lưu thông gió 2.5m/s : tính cho 1 lớp sơn móng có thể khỏi hoàn toàn.

Thời gian khô và định mức của sơn chống cháy trong thi công
THỜI GIAN KHÔ CỦA SƠN CHỐNG CHÁY

Nhiệt độ 15 độ C 25 độ C 30 độ C
Thời gian khô bề mặt 1,5 giờ 1 giờ 0,5 giờ
Khô lớp kế tiếp 3 giờ 1,5 giờ 1 giờ
Khô vận chuyển 60 giờ 48 giờ 24 giờ


ĐỊNH MỨC SƠN CHỐNG CHÁY TRONG THI CÔNG